N - e - w - s - M - S - U

หน้าหลัก

เกี่ยวกับกองทุน
โครงสร้างงานกองทุน
สถิติงานกองทุน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Student Loan
ตรวจสอบการโอนเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กองงานแผน
กองคลังและพัสดุ
กองการเจ้าหน้าที่
กองบริการการศึกษา
กองทะเบียนและประมวล
กองกลาง
กองทุน facebook
Untitled Document

 

Untitled Document

 รายละเอียด  ปฏิทินการกู้ยืมปี 2557    ปฏิทินการรับสมัครเทอม 1/2557    กำหนดการเทอม 3/2556
    ประกาศรายชื่อนิสิตที่ต้องเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 2557 >>>>> ดูรายชื่อ  กำหนดการ
  ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 นิสิตที่ประสงค์จะขอกู้ให้เข้าไปดำเนินการยื่นขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ E-Studentloan .ในระยะเวลาที่กำหนด นิสิตสามารถเข้าทำการยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557  -  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา  เวลา 08.30 - 16.30 น  >>>รายละเอียดการรับสมัคร
 ประกาศนิสิต กยศ.รอบ 2/2556 นิสิตที่มีรายชื่อให้ดำเนินการยืนยันกรอบวงเงินให้เรียบร้อยและให้ดำเนินการติดต่อเซ็นเอกสารตามระยะเวลาที่แต่ละคณะ
กำหนดรายละเอียดสอบถามได้ที่คณะนิสิตสังกัด   ดูรายชื่อรอบ 2

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2/56 ตามกำหนด ที่ได้รับการผ่อนผันการชำระภาระค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน  คลิกเพื่อดูรายชื่อ
   * หมายเหตุ  สำหรับกลุ่มที่ยืนยันล่าช้า หลังวันที่ 14 ต.ค. 56 ให้สำรองจ่ายค่าเทอมล่วงหน้าด้วยตนเอง และมีผลต่อการพิจารณาในลำดับสำรองถัดไป
   **** สำหรับนิสิตที่ไม่ได้เลือกในส่วนของค่าเทอม ให้นิสิตไปจ่ายค่าเทอมเอง*****

ประกาศนิสิตรหัส 53  54  ให้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำปี 2556 ในวัน พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังรายชื่อที่แนบ  ตรวจสอบรายชื่อ  กำหนดการปัจฉิม
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินฉุกเฉินและกำหนดการชำระเงินคืน ภาคเรียนที่ 1/2556 คลิกดูรายชื่อ>>
ประกาศให้นิสิตที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู็ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ยื่นกู้ยืมเงินผ่านระบบ E-studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงเวลา 16.30 น.ของวันที่ 11 ตุลาคม 2556  คลิก>>>
 
ประกาศให้นิสิตที่มีรายชื่อ ติดต่อแก้ไขสัญญาที่งานกองทุนกยศ. กองกิจการนิสิตชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 56 ถึงวันที่ 16 กันยายน 56 เทอมที่ 1/54  1/55   2/54 2/55 3/54  3/55 ให้มาติดต่อ คุณวรชัย จันทะพิมพ์
ตัวอย่างการบันทึกกรอบวงเงิน  คลิกเพื่อดูตัวอย่าง
รายชื่อนิสิตลงชื่อ รอบ 2(ยื่นใบเสร็จ) ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติทุนทั้งนี้ ต้องรอการอนุมัติงบเพิ่มเติมจากสำนักงานใหญ่ กยศ. โดยไม่มีกำหนด  ดูรายชื่อ>>
 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมประเภท รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิมรอบ 2  ผู้ที่ยื่นใบเสร็จวันที่ 5 ให้นิสิตที่มีรายชื่อ ไปทำการยืนยันกรอบวงเงินในวันที่  19-21 กรกฏาคม 2556 และให้มาดำเนินการเซ็นแบบยืนยัน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (วันเดียวเท่านั้น) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 15.00 น. และสำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้รองบประมาณเพิ่มเติมจาก สำนักงานใหญ่ กยศ.ทั้งที่ยังไม่สามารถกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนได้   คลิกเพื่อดูรายชื่อ>>  รายชื่อนี้ประกาศตามลำดับที่สมัครก่อนหลังและมีคุณสมบัติครบ
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร บันทึกข้อความการขออนุญาตให้นิสิตลาเรียนเพื่อเข้ารับปฐมนิเทศทุน กยศ.วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมฯประเภท รายใหม่(รหัส 56)ให้นิสิตที่ผ่านการพิจารณาเข้าปฐมนิเทศ ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 เวลา 12.00 น. ณ อาคารพละ ให้นิสิตใส่ชุดพละ พร้อมดำเนินการจัดพิมพ์สัญญาเข้าอบรมด้วย  2 ชุด ( นิสิตสามารถกรอกสัญญาในระบบได้ใน วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 ) คลิกเพื่อดูรายชื่อ>>
  ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมฯประเภท ต่อเนื่องจากสถาบันอื่น (ชั้นปีที่1)(นิสิตที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาให้เข้าปฐมนิเทศวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ที่อาคารพละศึกษา เวลา 11.00 น. - 16.00 น. ให้นิสิตใส่ชุดพละศึกษา พร้อมจัดพิมพ์สัญญากู้ยืมเข้าอบรมด้วย ) รายชื่อ>>
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประเภทกู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา  2556 ดูกำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์ตามประกาศของคณะที่นิสิตสังกัด >>คลิก<< 
  ปฏิทินกิจกรรมของนิสิตกู้ยืมเงินต่อเนื่องจากสถาบันอื่นและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา  2556
  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (สมัครในระบบ E-Studentloan ตั้งแต่ 1 ก.พ - 17 พ.ค. 56)ให้นิสิตที่มีรายชื่อเข้าไปยืนยันกรอบวงเงินตามที่ได้จัดสรรก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2556  คลิกเพื่อดูรายชื่อ>>
          *** สำหรับนิสิตที่ไม่มีรายชื่อให้ไปสำรองจ่ายค่าเทอมเอง    หากประสงค์จะกู้ให้นำใบเสร็จค่าเทอมมาติดต่อที่งานทุน กยศ.กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต

  นิสิตที่จะได้รับผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน นิสิตประเภทต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
            1. นิสิตต้องยื่นความประสงค์ขอกู้ภายใน 17/05/56
            2. Gpac ต้องมากว่าหรือเท่ากับ 2.00
            3. นิสิตต้องอยู่ในสถานะปกติเท่านั้น(หากลากพักการเรียนต้องมาเข้ามาติดต่องานทุน กยศ. กองกิจการนิสิตภายในวันที่ 30/05/56
           4. ต้องไม่ใช่นิสิตรหัส 56 (นิสิตใหม่ 56 ต้องจ่ายค่าเทอมเองก่อน)

  กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่  ประจำปีการศึกษา 2556 !!!!
  ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำคณะ ปีการศึกษา 2556
  ประกาศรับสมัครทุนกู้ยืมฉุกเฉิน ภาคเรียนที่ 3/2555
 ประกาศกำหนดการส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน  ภาคเรียนที่ 3 /2555 !!
 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการผ่อนผัน ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 3 /2555 !!  ( นิสิตที่ไม่มีรายชื่อให้สำรองจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยตนเองและดำเนินการในระบบกู้ยืมให้เรียบร้อย หลังจากนั้นติดต่อรับแบบยืนยันที่คณะในวันที่ 15 มีนาคม 2556)

  รับสมัครกู้ยืม กยศ. ต่อเนื่องสถานศึกษาเดิม (มมส. รหัส 55 ขึ้นไป) ประจำปีการศึกษา 2556 !!
  วิธียืนยันยอดเงินค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริง ผ่านระบบ E-studentloan !!
  ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขเอกสาร  1/2555  !!

 

 

 

 


 ขั้นตอนการติดตามงานของนิสิต กยศ.
 จำนวนเงินที่นิสิตต้องยืนยันในระบบ
 คำนิยามระบบการโอนเงินเพื่อให้นิสิตเข้าใจ  
 การรับเงินคืน
 ค่าครองชีพที่นิสิตจะได้รับ
 เอกสารประกอบการทำสัญญากู้ยืม 

 

 

 

 

  Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/stdloan/public_html/index.php:205) in /home/stdloan/public_html/hotline.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/stdloan/public_html/index.php:205) in /home/stdloan/public_html/hotline.php on line 2
Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Load Counter
จำนวนผู้ชม

Untitled Document

 


Untitled Document
ผู้ดูแลเว็บไซต์
  งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐   
โทร ๐-๔๓๗๕-๔๔๐๘  ต่อ ๑๒๗๙, ๑๒๘๐, ๑๒๘๒