ข้อมูลกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ประเภทต่อเนื่อง (ชั้นปีที่ 1) และรายใหม่  
1.เข้าสมัครผ่านกู้ยืมที่ https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html  
จากวันที่ 1 มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2557  
2.พิมพ์ใบสมัครที่นิสิตกรอกข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ จำนวน 1 แผ่น ตัวอย่าง  
3.พิมพ์แบบคำขอกู้ยืม ตามแบบ กยศ จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มดาวน์โหลด
4.รูปถ้ายบ้าน (ตามแบบฟอร์ม) แบบฟอร์มดาวน์โหลด
5.แผนที่บ้านให้ให้ยึดจากหน่วยงานของราชการใกล้บ้าน เช่น อบต. เทศบาล. เทศบาลอำเภอ เป็นหลัก แบบฟอร์มดาวน์โหลด
6.หนังสือรับรองรายได้ แบบฟอร์มดาวน์โหลด
4.นำเอกสาร ข้อที่ 2,3,4,5,6 แนบหลักฐานส่งคณะที่นิสิตสังกัด
5.รอประกาศผลการสมัครและทำสัญญา เดือน กันยายน 2557  
เอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรข้าราชการ (ของนิสิต บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ผู้รับรองรายได้ )  
ประเภทกู้ยืมต่อเนื่อง (ชั้นปีที่2ขึ้นไป)
1กำหนดการยื่น 1 มีนาคม - 15 กรกฏาคม  
2.พิมพ์ใบสมัครที่นิสิตกรอกข้อมูลผ่าน https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html จำนวน 1 ชุด. ตัวอย่าง  
3.รูปถ่ายบ้าน แบบฟอร์มดาวน์โหลด
4.แผนที่บ้านให้ให้ยึดจากหน่วยงานของราชการใกล้บ้าน เช่น อบต. เทศบาล. เทศบาลอำเภอ เป็นหลัก แบบฟอร์มดาวน์โหลด
5.หนังสือรับรองรายได้ แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 
เอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรข้าราชการ ( ผู้รับรองรายได้ )
ผู้เข้าชมเวปจำนวน 87089 ราย
แบบฟอร์มกู้ยืมฉุกเฉิน แบบฟอร์มดาวน์โหลด